0535 246 23 62

de

Ünlü Neyzenler

Neyzen Süleyman Erguner

2 Ağustos 1902 tarihinde İstanbul'un Sultan Selim semtinde, Abdi SubaşıMahallesi, Debbağyunus caddesinde dünyaya gelmiştir.Sultan Selim Câmii müezziniHafız Hasan Efendi (v.1913)'nin oğludur. Annesi Dürriye Hanım (v.1906)'dır. Dörtyaşında annesini, onbir yaşında babasını kaybetti. O tarihte müezzinlik babadanoğula geçiyordu. Sesinin güzelliği ile tanınan Süleyman, babasının vefatıüzerine, Devamı...

Mehmet Akif’in Neyzenliği ve Neyzen Tevfik

Neyzen Tevfik daha 19'undayken, 1898'de, babası medrese öğrenimi için, sonradan Şeyhülislâm olacak olan Musa Kâzım Efendi'nin yanına, İstanbul'a gönderir onu. Musa Kâzım Efendi, onu, Fatih'teki Fethiye Medresesi'ne yerleştirir. Ama Neyzen Tevfik, medrese eğitimi ve ortamı ile bağdaşmaz. Zamanını daha çok Galata ve Yenikapı Mevlevihaneleri'nde geçirir. Bu arada Mehmet Akif Ersoy Devamı...

Mehmet Akif’in Neyzenliği ve Neyzen Tevfik

Neyzen Tevfik daha 19'undayken, 1898'de, babası medrese öğrenimi için, sonradan Şeyhülislâm olacak olan Musa Kâzım Efendi'nin yanına, İstanbul'a gönderir onu. Musa Kâzım Efendi, onu, Fatih'teki Fethiye Medresesi'ne yerleştirir. Ama Neyzen Tevfik, medrese eğitimi ve ortamı ile bağdaşmaz. Zamanını daha çok Galata ve Yenikapı Mevlevihaneleri'nde geçirir. Bu arada Mehmet Akif Ersoy Devamı...

Neyzen Ömer Bildik

1976 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta Öğrenimini Konya'da tamamladı. Müzikle ilgili bir aile ortamında yetişti. İlk Ney derslerini babası Neyzen Mehmet BİLDİK 'ten aldı.1994 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın açmış olduğu sınavları kazanarak yükseköğrenimine başladı. Konservatuar yıllarında Tevfik SOYATA, Dr. Timuçin ÇEVİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mus Devamı...

Neyzen Ulvi Erguner

Ağustos 1924 tarihinde İstanbul'da Sultan Selim semtindedoğdu. Babası, asrımızın ney üstadı ve bestekar Süleyman ERGUNER ( 1902-1953)'dir. Annesi, Muazzez Hanım (ö.1972) 'dır. Kardeşlerinden Asaf Erguner (doğum: 1927), iktisatçı ve aynızamanda tanburidir. Kız kardeşi Serap Erguner ( 1933-1996)'de mûsikî ileuğraşmış, kanun çalmıştır. Babası Süleyman Erguner'in memuriyeti sebebiylek&uum Devamı...

Neyzen Tevfik Kolaylı

Neyzen ve hiciv şairi Neyzen Tevfik Kolaylı 24 Mart 1879 yılındaBodrum’da doğdu. Babası Hafız Hasan Efendinin Rüşdiye Öğretmeni olarakbulunduğu Urla’da (İzmir) iken ney çalmaya heveslendi. Daha sonra İzmirMevlevihanesi neyzenbaşısı Cemal Beyden ney öğrendi. İzmir İdadisini bitirmedenayrıldı. İzmir Mevlevihanesine İstanbul’da Galata ve KasımpaşaMevlevihanelerine devam etti. Fatih Medresesinde dört yıl okudu. Devamı...

Neyzen Sultan III Selim

(1761-1808) Osmanlı İmparatorluğu tahtının otuzuncu padişahı Sultan III. Selim, Sultan III.Mustafa'nın oğludur; 24 Ocak 1761 tarihinde Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi.Annesi Mihrişah Sultan şair Münib'in Mihrişah Kadın o Hûrşid-ü Kamer kevkebe kim Pertev-i şânı kadar gamkede-i âlem-i şen Mehdi-i ulyâmi edüb refêti temdit-i sürûr Kimsenin tıfl-ı derd ile olmaz şiven d Devamı...

Neyzen Sultan Abdülaziz Han

(1830-1876) Babası : Sultan II. Mahmud Annesi : Pertevniyal Sultan Doğduğu Tarih : 7/8 Şubat 1830 Padişah Olduğu Tarih : 25 Haziran 1861 Tahttan İndirildiği Tarih : 30 Mayıs 1876 Öldüğü Tarih : 4 Haziran 1876 Sultan Abdülaziz, otuzikinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı.Babasının gözetiminde çok iyi bir eğitim almış ve kendini yetiştirmişti. HocasıAkşehir’li Hasan Fehmi Efendi’ Devamı...

Neyzen Şevki Sevgin

1893’de İstanbul’da doğdu. Tahsilini Mercan Sultaniyesindetamamlayarak askerlik görevini I. Dünya Savaşı sırasında ihtiyat levazım subayıolarak yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza Müfettişliği ve Florya Deniz Köşkündeidare amirliği görevlerinde bulundu. 3 Kasım 1969’da Ankara’da öldü. NeyiDaru’t-Talim-i Musikî hocalarından Neyzen İhsan Aziz Beyden öğrenmiştir. NeyzenTevfik Devamı...

Neyzen Selami Bertuğ

1 Kasım 1924’te İstanbul’da doğdu. Erzurum’dabaşlayıp İstanbul’da tamamladıği orta ve lise öğreniminden sonra 1944 yılındaHarp Okuluna girdi. 1946’da harita subayı olarak katıldığı ordudan 1968 yılındakendi isteğiyle harita mühendis yarbay olarak ayrıldı. Görevi nedeniyleAnadolu’yu yakından tanıma fırsatını buldu. Neyzen Tevfik’i tanıdıktan sonraney ile ilgilenmeye başladı. Şevki Sevgin, H Devamı...

Neyzen Salim Bey

(1829-1884) SalimBey Üsküdar'lıdır; bü yüzden Üsküdarlı Salim olarak da bilinir.Kardeşi HacıFaik Bey gibi onun da hayat hikayesi hakkında ayrıntılı bilgimiz yok. Takriben1829 ya da 1830 yılında Üsküdar'da doğdu.O zamana göre iyi öğrenim gördüğüyaptığı memuriyetlerden ve güçlü bir sanatkar oluşundan anlaşılıyor .Üsküdar'ınKefçe Dede Mahallesi ve Devamı...

Neyzen Rahmi Bey

(1865-1924) 27.Aralık.1865tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaokulu Bursa'da, lise öğrenimini İstanbul'dagördü. Sonra Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne'yi bitirdi. Siyasî İlimler öğrenimigörmüştü. Mükemmel derecede Fransızca bilen Rahmi Bey, daha sonraları Arapça veFarsça'yı da öğrendi. 1886'da Şûrây-ı Devlet Muhâkemât Dairesi'ne girdi.Devl Devamı...

Neyzen Niyazi Sayın

Niyazi Sayın 1927 yılında İstanbul’da Üsküdar’ınDoğancılar semtinde doğdu. Babasının adı Ömer Hulusi, annesinin adı NecmiyeHanımdır. Liseyi bitirdikten sonra muhasebecilik yaparak iş hayatına atıldı.Bir yandan da ney üflemeye merak saldı. Neyzen Emin Yazıcının öğrencisi HalilDikmen’den ney öğrendi. İstanbul Belediye Konservatuarını bitirdi. ÜsküdarMusiki Cemiyetinde çalıştı. 1950 y Devamı...

Neyzen Mehmet Akif Ersoy

(1873-1936) Türk, şair. İstiklal Marşı’nı yazmış, günlük konuşma dilininşiirle kaynaşmasını sağlayarak halkçı bir nazmın doğuşuna ön ayak olmuştur. İstanbul’da doğdu,27 Aralık 1936'da aynı kentte öldü. Bir medrese hocası olan babasıdoğumuna ebced hesabıyla tarih düşerek ona “Rağıyf” adını vermiş, ancak buyapma kelime anlaşılmadığı için çevresi onu &ldq Devamı...

Neyzen Kutbi Nayi Hamza Dede

Ahmed Eflâkî'nin Âriflerin Menkıbeleri adlı eserindenaldığımız rivâyete göre; " Hz. Mevlânâ'nın Hamza adında bir neyzeni vardı.Son derecede iyi ney üfleyen üstâd, bir gün vefât eder. Dervîşler, kendisinidefnetmek için hazırlarlarken, Mevlânâ gelir ve -Aziz dost Hamza kalk ! - diyeseslenir. Hamza Dede'de, -Buyur! - der ve kalkıp ney üflemeğe başlar. Devamı...

Neyzen Koca Yusuf Paşa

I. Abdülhamit saltanatında 24 Ocak 1786 - 7 Mayıs 1789 ve III. Selim saltanatında 15 Şubat 1791 - 4 Mayıs 1792 tarihleri arasında toplam dört yıl yedi ay bir gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Abdullah(Abdülmennan) oğlu Koca Yusuf Paşa, 1730 yılında Gürcistan'da doğdu. Gürci Köle iken, 1748 de efendisi olan Hasan Kapdan bunu azad edip vefatına kadar hizmetinden ayrılmadı. Efendisinin ölü Devamı...

Neyzen İhsan Bey

Daha çok nısfıyezen ve Küçük lakaplarıyla birlikte anılır. Ölümtarihi kesin olmamakla birlikte 1930 olarak geçer. Tanınmış nısfıyesanatkarıdır. Darülelhân İcra Heyetinde çalışmıştır. Birçok plaklara katılmışve müstakil taksimlerinin yer aldığı plaklar doldurmuştur. “Allah içün olsun agüzel bendeni yâd et” mısraıyla bağlayan Hüzzam şarkı Devamı...

Neyzen İhsan Aziz Bey

1884 yılında doğan İhsan Aziz Bey 8 Ocak 1935’te vefat etmiştir. 6yaşından itibaren Hüseyin Fahreddin Dededen ney dersleri aldı. 1914 yılındaBeşiktaş Musîkî Kulübünü kurmuş, Dârü’tı Taëlîm-i Mûsikî’de çalışmış, bir çokplaklara katılmış tanınmış bir neyzendir. Zabtiye nezâreti muhâsebe mümeyyiziAziz Beyin oğludur. Vefâ lisesini bitir Devamı...

Neyzen Hüseyin Fahreddin Dede

(1854-1911) 1854yılında Beşiktaş Mevlevîhânesi'nde doğdu. Aynı tekkenin Şeyhi Hasan NazifDede'nin oğludur. Babasının 1861'de ölümüyle Konya Mevlevîhânesi PostnişiniSadrettin Çelebi'nin izniyle 8 yaşında tekkeye şeyh oldu. Zaten babasısağlığında oğluna icazetini vermişti. Bu icazetname Afyon Tekkesi ŞeyhiKebalettin Çelebi, Kahire Mevlevîhânesi Şeyhi Azmi Dede tarafındanyeni Devamı...

Neyzen Halil Dikmen

Halil Dikmen; 1906yılında İstanbul’da doğdu ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü görevinde ikenAnkara’da 17 Ekim 1964’de vefat etti. Halil Dikmen ressam ve neyzenimizdir.1927’de Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünü bitirdi. 1927-1931 yıllarıarasında resim tahisline Paris’te devam etti.Dolmabahçe Sarayı VeliahdDairesinde 1937’de kurulan Resim ve Heykel Müzesinin kurucu mü Devamı...

Neyzen Halil Can

Neyzen Halil Can, 7 Aralık 1905’te Üsküdar’dadoğdu. Babası, Deniz Kıdemli yüzbaşı Şükrü Efendi, annesi Mısır prenslerikahyalarından Ali Hürşit Efendinin kızı Makbûle Hanım’dır. Halil Can, II.Meşrutiyetten sonra açılan Selim-i Salis (III. Selim) Nümûne Mektebine gitti.Burayı bitirdikten sonra Üsküdar Sultânîsinin Rüştiye kısmına kaydını yaptırdı.1923&rsqu Devamı...

Neyzen Gavsi Baykara

Türkneyzen ve bestekârı. 24.03.1902'de doğdu. Şeyh AbdülbâkiBAYKARA'nın büyük oğludur. Galatasaray'da, DâvudpaşaSultanîsinde, Dârül'i-Hilâfe Medresesi'nde okudu. Hiç birinibitirmedi.   1919'dadede oldu. 1941'de AREL tarafından Konservatuar İcraHeyeti'ne alındı. Piyasada da çalıştı. Derbeder bir hayat yaşadı. Sonyıllarını felçli geç Devamı...

Neyzen Fuat Türkelman

Diyarbakırlı bir aileye mensup olan FuatTürkelman 1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1960’lı yıllarda Almanya’da veTürkiye’de çeşitli pop orkestralarında gitar çaldı. Yine aynı dönemlerde neyüflemeye çalıştı. Neyzen Hasan Dededen ney meşketti. Neye başlamasından birkaçyıl sonra adını duyurdu. Aka Gündüz Kutbay ve Doğan Ergin’den etkilendi.1970’li yıllarda Fatih Devamı...

Neyzen Emin Dede

Neyzen, bestekâr ve hattat olan Neyzen Hattat Mehmet Emin Dede 14Mart 1883’te Tophane’de doğdu. Babası Eski Ali Paşa Hırka-ı Saadet Camii hatibiHafız Eyüp Sabri Efendidir. Emin Dede, Sirkeci Mekteb-i İbtidaîsini, FevziyeRüşdiyesini ve Vefâ İdâdisini bitirdi. İki yıl Hukuk Fakültesi ile SüleymaniyeMedresesinde Hoca Nuri Efendinin derslerine devam ettiyse de bitiremedi vememuriyete başladı. Çeşitli g&o Devamı...

Neyzen Doğan Ergin

Doğan Ergin 23. 01. 1941’de Çanakkale’de doğdu.Babası Niyazi Bey, annesi Fethiye Hanımdır. Çok güzel ud çalan ve iyi birmûsikîşinas olan babasının geçtiği eserleri dinleye dinleye ilk mûsikîbilgisini babasından aldı. Babasının yanında, Musullu Ama Hafız Osman Beyintalebesi olan Melekzâde Muallim Münib Pekin’den Türk mûsikîsinin incelikleriniöğrendi. N Devamı...

Neyzen Burhaneddin Ökte

Burhaneddin Ökte 1904’te İstanbul’da dünyaya geldi. 21.9. 1973yılında İzmir’de vefat etti. Udi Nail Ökte’nin büyük oğlu, Tanburi İzeddinÖkte’nin ağabeyi meşhur neyzenimizdir. Burhaneddin Ökte, ney derslerini NeyzenHalid Dededen aldı. Radyolarda ve Konservatuar İcra Heyetlerinde ney üfledi.Avukat kanuni Fikret Kutluğ ile Türk Musikisi Mecmuasını çıkardı. İlk sayısıKasım 1947 Devamı...

Neyzen Aziz Dede

Niyazi Sayın, yıllardır hakkında yazmak isteyip de çeşitlisebeplerle yazamadığım büyük bir sanatkârdır. Kısa birsüre önce çıkan “Sadâ” adlı nefis albümünü dinlerken “Şimdi tam sırası!” diyedüşündüm ve evine gidip kendisiyle uzun uzun konuştum. Daha sonra aklıma onunbağlı olduğu meşk zincirine bakmak geldi. Evet, niçin Aziz Dede’denbaşlamı Devamı...

Neyzen Aka Gündüz Kutbay

17 Ağustos 1934’te İstanbul’un Halıcıoğlusemtinde dünyaya geldi. Babası Telsiz-Telgraf Dairesi memurlarından Mehmet ZekiBey, annesi ev hanımı Hacer Münibe Hanımdır. Eyüp Orta Okulunu ikinci sınıftaiken terk etti. Babası, okumayan oğlunu bir kunduracının yanına çırak olarakverdi. 1952-1953 yılları arasında yanında çalıştığı Kunduracı İsmail Ustanınoğlu Bahaeddin Beyin zorlamasıyla, o yıllarda kurulan Ey Devamı...

Neyzen Ahmet Rıza Bey

Jön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza Bey, tedavigörmekte olduğu Şişli Etfal Hastanesi’nde 26 Şubat 1930’da öldü. 1858’de İstanbul’da doğan Ahmet Rıza Bey, GalatasaraySultanisi’ni bitirdikten sonra bir süre Babıali Tercüme odasında çalıştı. Dahasonra Fransa’ya giderek Grignon Ziraat Mektebi’ni bitirdi (1884). Yurda dönüşteilkin Ziraat, daha sonra Maarif Devamı...

Neyzen Ahmet Rıza Bey

Jön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza Bey, tedavigörmekte olduğu Şişli Etfal Hastanesi’nde 26 Şubat 1930’da öldü. 1858’de İstanbul’da doğan Ahmet Rıza Bey, GalatasaraySultanisi’ni bitirdikten sonra bir süre Babıali Tercüme odasında çalıştı. Dahasonra Fransa’ya giderek Grignon Ziraat Mektebi’ni bitirdi (1884). Yurda dönüşteilkin Ziraat, daha sonra Maarif Devamı...

Neyzen Hayri Tümer

İstanbul’da doğdu. Genç yaşından beri musikiye,özellikle ney üflemeye büyük bir hevesi vardı. Neye olan aşkı sebebiyle devamettiği İstanbul Tıbbiyesindeki tahsilini bırakarak 1926’da Ankara’ya gitti.Samanpazarı’nda Nakşıbendî mektebinde mûsikî hocalığı ile memuriyet hayatınabaşladı. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde de on iki yıl çalıştı. İmar-isk Devamı...

İletişim Bilgileri

 • Adres: Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 - Selçuklu / Konya
 • Telefon: 0535 246 23 62
 • Fax:
 • Email: neyyapimi@hotmail.com

İletişim Bilgileri

 • Adres :

  Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 Selçuklu / Konya

 • Tel :

  0535 246 23 62

 • Fax :

 • E-mail :

  neyyapimi@hotmail.com

Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar

© 2017. Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar www.www.neyyapimi.net