1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ünlü .Neyzen,ler

Neyzen Ömer BİLDİK

Yazan yusuf

Ömer BİLDİK

Tarih: 26 MAYIS 2011

1976 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta Öğrenimini Konya'da tamamladı. Müzikle ilgili bir aile ortamında yetişti. İlk Ney derslerini babası Neyzen Mehmet BİLDİK 'ten aldı.1994 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın açmış olduğu sınavları kazanarak yükseköğrenimine başladı. Konservatuar yıllarında Tevfik SOYATA, Dr. Timuçin ÇEVİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN ile Türk Müziği nazariyatı, usulü, tarihi ve Osmanlıca çalıştı. Ney çalışmalarını; Kültür Bakanlığı Sanatçıları Yusuf KAYYA ve Süleyman YARDIM ile sürdürdü. Daha sonraki yıllarda Türkiye'nin önde gelen Ney icracılarından ve ebruzenlerinden M. Sadreddin ÖZÇİMİ ile çalışmalarını sürdürdü.

Devamını oku...

Mehmet Akif'in Neyzenliği ve Neyzen Tevfik

Yazan yusuf

Neyzen Tevfik daha 19'undayken, 1898'de, babası medrese öğrenimi için, sonradan şeyhülislâm olacak olan Musa Kâzım Efendi'nin yanına, İstanbul'a gönderir onu. Musa Kâzım Efendi, onu, Fatih'teki Fethiye Medresesi'ne yerleştirir. Ama Neyzen Tevfik, medrese eğitimi ve ortamı ile bağdaşmaz. Zamanını daha çok Galata ve Yenikapı Mevlevihaneleri'nde geçirir. Bu arada Mehmet Akif Ersoy'la tanışır. Akif, dönemin seçkin müzisyen ve edebiyatçıları ile tanışmasını sağlar.

1901 yılında, medrese giyimi olan cübbe ve şalvar yerine Akif'in verdiği setre pantolonu giymesi, akşamları medrese dışında kalması ileri-geri konuşmalara yol açınca, Fethiye Medresesi'nden ayrılır ve Fatih'te şekerci Hanı'nda tuttuğu bir odada yaşamaya başlar. Daha sonra da Çukurçeşme'deki Ali Bey Hanı'na yerleşir.

Devamını oku...

Neyzen Süleyman Erguner

Yazan yusuf

2Ağustos 1902 tarihinde İstanbul'un Sultan Selim semtinde, Abdi SubaşıMahallesi, Debbağyunus caddesinde dünyaya gelmiştir.Sultan Selim Câmii müezziniHafız Hasan Efendi (v.1913)'nin oğludur. Annesi Dürriye Hanım (v.1906)'dır.

Dörtyaşında annesini, onbir yaşında babasını kaybetti. O tarihte müezzinlik babadanoğula geçiyordu. Sesinin güzelliği ile tanınan Süleyman, babasının vefatıüzerine, çok küçük yaşta Sultan Selîm Câmii'nin müezzini oldu.

Devamını oku...

Neyzen Ulvi Erguner

Yazan yusuf

Ağustos 1924 tarihinde İstanbul'da Sultan Selim semtindedoğdu. Babası, asrımızın ney üstadı ve bestekar Süleyman ERGUNER ( 1902-1953)'dir. Annesi, Muazzez Hanım (ö.1972) 'dır.

Kardeşlerinden Asaf Erguner (doğum: 1927), iktisatçı ve aynızamanda tanburidir. Kız kardeşi Serap Erguner ( 1933-1996)'de mûsikî ileuğraşmış, kanun çalmıştır. Babası Süleyman Erguner'in memuriyeti sebebiyleküçük yaşından îtibâren Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dolaşmıştır.

Devamını oku...

Neyzen Tevfik Kolaylı

Yazan yusuf

Neyzen ve hiciv şairi Neyzen Tevfik Kolaylı 24 Mart 1879 yılındaBodrum’da doğdu. Babası Hafız Hasan Efendinin Rüşdiye Öğretmeni olarakbulunduğu Urla’da (İzmir) iken ney çalmaya heveslendi. Daha sonra İzmirMevlevihanesi neyzenbaşısı Cemal Beyden ney öğrendi. İzmir İdadisini bitirmedenayrıldı. İzmir Mevlevihanesine İstanbul’da Galata ve KasımpaşaMevlevihanelerine devam etti. Fatih Medresesinde dört yıl okudu. Bir süreMısır’da yaşadı.

Devamını oku...

Neyzen Sultan III Selim

Yazan yusuf

(1761-1808) Osmanlı İmparatorluğu tahtının otuzuncu padişahı Sultan III. Selim, Sultan III.Mustafa'nın oğludur; 24 Ocak 1761 tarihinde Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi.Annesi Mihrişah Sultan şair Münib'in

Mihrişah Kadın o Hûrşid-ü Kamer kevkebe kim

Pertev-i şânı kadar gamkede-i âlem-i şen

Mehdi-i ulyâmi edüb refêti temdit-i sürûr

Kimsenin tıfl-ı derd ile olmaz şiven

diye tarif ve tavsif ettiği hassas, müşfik bir kadındı. İşteSelim, bu hassas ve müşfik annenin sinesinde büyüdü ve ondan tevarüs ettiği butemiz ve saf duyguları sanatkârane bir edâ ve âhenk içinde terennüm edebilmeninsırlarına erdi.

 

Devamını oku...

Neyzen Sultan Abdülaziz Han

Yazan yusuf

(1830-1876)

Babası : Sultan II. Mahmud

Annesi : Pertevniyal Sultan

Doğduğu Tarih : 7/8 Şubat 1830

Padişah Olduğu Tarih : 25 Haziran 1861

Tahttan İndirildiği Tarih : 30 Mayıs 1876

Öldüğü Tarih : 4 Haziran 1876

Devamını oku...

Neyzen Şevki Sevgin

Yazan yusuf

1893’de İstanbul’da doğdu. Tahsilini Mercan Sultaniyesindetamamlayarak askerlik görevini I. Dünya Savaşı sırasında ihtiyat levazım subayıolarak yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza Müfettişliği ve Florya Deniz Köşkündeidare amirliği görevlerinde bulundu. 3 Kasım 1969’da Ankara’da öldü. NeyiDaru’t-Talim-i Musikî hocalarından Neyzen İhsan Aziz Beyden öğrenmiştir. NeyzenTevfik, etkilendiği ve bir çok şey öğrendiği diğer bir ney üstadıdır.

Devamını oku...

Neyzen Selami Bertuğ

Yazan yusuf

1 Kasım 1924’te İstanbul’da doğdu. Erzurum’dabaşlayıp İstanbul’da tamamladıği orta ve lise öğreniminden sonra 1944 yılındaHarp Okuluna girdi. 1946’da harita subayı olarak katıldığı ordudan 1968 yılındakendi isteğiyle harita mühendis yarbay olarak ayrıldı. Görevi nedeniyleAnadolu’yu yakından tanıma fırsatını buldu. Neyzen Tevfik’i tanıdıktan sonraney ile ilgilenmeye başladı. Şevki Sevgin, Halil Can, Süleyman Erguner gibi neyüstatlarından istifade etti.

Devamını oku...

Neyzen Salim Bey

Yazan yusuf

(1829-1884) SalimBey Üsküdar'lıdır; bü yüzden Üsküdarlı Salim olarak da bilinir.Kardeşi HacıFaik Bey gibi onun da hayat hikayesi hakkında ayrıntılı bilgimiz yok. Takriben1829 ya da 1830 yılında Üsküdar'da doğdu.O zamana göre iyi öğrenim gördüğüyaptığı memuriyetlerden ve güçlü bir sanatkar oluşundan anlaşılıyor .Üsküdar'ınKefçe Dede Mahallesi ve Karacaahmed Caddesi'nde bulunan Şeyh Cemal EfendiTekkesi şeyhi Fethi Efendi ya da Malatyalı Osman Ağa adı ile anılan bu zatınkızı Dürriye Hanımla evlenmi,, bu evlilikten Sadiye adında bir kız çocuğudoğmuştur .

Devamını oku...

Neyzen Rahmi Bey

Yazan yusuf

(1865-1924) 27.Aralık.1865tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaokulu Bursa'da, lise öğrenimini İstanbul'dagördü. Sonra Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne'yi bitirdi. Siyasî İlimler öğrenimigörmüştü. Mükemmel derecede Fransızca bilen Rahmi Bey, daha sonraları Arapça veFarsça'yı da öğrendi. 1886'da Şûrây-ı Devlet Muhâkemât Dairesi'ne girdi.Devletin çeşitli kademelerinde memuriyet yaptı ve giderek yükseldi. III. RütbeMecidî, 4. ve 3. derece Osmani ile Ûlâ rütbesi aldı.

Devamını oku...

Neyzen Niyazi Sayın

Yazan yusuf

Niyazi Sayın 1927 yılında İstanbul’da Üsküdar’ınDoğancılar semtinde doğdu. Babasının adı Ömer Hulusi, annesinin adı NecmiyeHanımdır. Liseyi bitirdikten sonra muhasebecilik yaparak iş hayatına atıldı.Bir yandan da ney üflemeye merak saldı. Neyzen Emin Yazıcının öğrencisi HalilDikmen’den ney öğrendi. İstanbul Belediye Konservatuarını bitirdi. ÜsküdarMusiki Cemiyetinde çalıştı. 1950 yılında ney sanatçısı olarak İstanbul Radyosugirdi. Ayrıca uzun yıllar İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde de neyüfledi. Necdet Yaşar ve İhsan Özgen ile bir gurup oluşturarak yıllarca birlikteçalıştı.

Devamını oku...

Neyzen Mehmet Akif Ersoy

Yazan yusuf

(1873-1936) Türk, şair. İstiklal Marşı’nı yazmış, günlük konuşma dilininşiirle kaynaşmasını sağlayarak halkçı bir nazmın doğuşuna ön ayak olmuştur.


İstanbul’da doğdu,27 Aralık 1936'da aynı kentte öldü. Bir medrese hocası olan babasıdoğumuna ebced hesabıyla tarih düşerek ona “Rağıyf” adını vermiş, ancak buyapma kelime anlaşılmadığı için çevresi onu “Âkif” diye çağırmıştır. BabasıArnavutluk’un Şuşise köyündendir, annesi ise aslen Buharalı’dır. Mehmed Âkifilköğrenimine Fatih’te Emir Buharî mahalle mektebinde başladı.

Devamını oku...

Neyzen Kutbi Nayi Hamza Dede

Yazan yusuf

Ahmed Eflâkî'nin Âriflerin Menkıbeleri adlı eserindenaldığımız rivâyete göre; " Hz. Mevlânâ'nın Hamza adında bir neyzeni vardı.Son derecede iyi ney üfleyen üstâd, bir gün vefât eder. Dervîşler, kendisinidefnetmek için hazırlarlarken, Mevlânâ gelir ve -Aziz dost Hamza kalk ! - diyeseslenir. Hamza Dede'de, -Buyur! - der ve kalkıp ney üflemeğe başlar. Üç gün üçgece semâ yapılır. Ancak, Mevlânâ, evden çıkınca, Hamza Dede vefât eder."

Devamını oku...

Neyzen Koca Yusuf Paşa

Yazan yusuf

I. Abdülhamit saltanatında 24 Ocak 1786 - 7 Mayıs 1789 ve III. Selim saltanatında 15 Şubat 1791 - 4 Mayıs 1792 tarihleri arasında toplam dört yıl yedi ay bir gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Abdullah(Abdülmennan) oğlu Koca Yusuf Paşa, 1730 yılında Gürcistan'da doğdu. Gürci Köle iken, 1748 de efendisi olan Hasan Kapdan bunu azad edip vefatına kadar hizmetinden ayrılmadı. Efendisinin ölümüne kadar Mısır'a onun hesabına gemi götürüp getirerek armatör, sonra kendi hesabına armatör, Kışları Kasımpaşa'da kahvecilik edip yazları donanma ile giderek ticaret eyler ve sermaye sahipleriyle Mısır'a gidip gelirdi.

Devamını oku...